Komunitní centrum Točná

, ,

Točenská náves v blízké době ožije proměnou v prostoru pro život svých obyvatel. Auta a autobusy ustoupí sousedským aktivitám. Aby nabídka mohla oslovit co největší počet sousedů, je součástí obnovy prostoru i budova komunitního centra. Níže naleznete odpovědi na otázky, které s komunitním centrem souvisí.


Proč stavět Komunitní centrum?

Aby měly maminky s dětmi i bez dětí kam chodit na cvičení, aby vznikl prostor pro dětské kroužky, aby se měli senioři kde setkat a bylo kde hrát divadélko pro děti, kam pozvat zajímavého hosta, nebo aby bylo prostě možné se ve větším počtu sejít.

Jedinými místy k setkávání jsou dnes točenská hospoda a občerstvení na hřišti. Všichni jsme za ně vděční, ale neumožňují celou řadu aktivit, které nám zde chybí. Zbytek společenského života obce doplňují jen venkovní akce a shromáždění typu Masopustu, Antonínské poutě, Martinského průvodu a zahájení adventu, o které je velký zájem. Za ostatním vyžitím jezdíme mimo obec, na kroužky, kurzy a do knihovny vozíme děti do města. S narůstajícím počtem obyvatel bude tato potřeba dále zvyšovat. Nemáme kde uspořádat setkání místních občanů, kde udělat výstavu, přednášku, dětské divadélko, komorní koncert. Na skupinová cvičení se scházíme u někoho v obýváku. Volby jsou v zatuchlém prostoru hasičárny dosti nedůstojné.

Absence společenské stavby a je jedno, zda jí budeme nazývat Obecním domem, Knihovnou, Kulturním domem či Komunitním centrem neumožňuje rozvíjení sousedského života obce.  Přitom budování společenství, posilování důvěry a solidarity je zásadním předpokladem pro kvalitní rozvoj obce.

Kromě pokrytí potřeb místních obyvatel má tento nový dům i výrazné poslání ve formě posílení centra, srdce obce, tedy z hlediska jeho zapojení v rámci obnovy centra a rehabilitace společenské a pobytové funkce návsi.


Bude komunitní centrum konkurencí pro točenskou hospodu?

Ne. Hospoda byla, je a bude důležitým místem setkávání v každé obci. Komunitní centrum nabídne aktivity, které v hospodě provozovat nejdou. Bude to doplněk, ne konkurence.


Jaká je velikost a kapacity plánovaného KC?

KC bude mít sál se 104 místy k sezení, 2 klubovny, kancelář, 2 šatny, toalety, kuchyňku a sklad vybavení.

Komunitní centrum je navrženo skromně a úsporně, adekvátně k potřebám naší obce. Skromné řešení spočívá ve skromném stavebním programu: univerzální sál má 104 míst v přednáškovém (divadelním) uspořádání. Při akci, kde většina návštěvníků bude stát, např. setkání občanů či koncert, je maximální kapacita cca 120-130 osob. Pro ostatní akce je kapacita sálu menší. Při vybavení se stoly lze uvažovat kapacitu sálu do 60-ti osob.  V patře jsou umístěny 2 klubovny pro kroužky (35 a 15 m2). V přízemí kancelář pro 1 osobu, která bude chod KC zajišťovat, 2 malé šatny a kuchyňku. Záchody jsou umístěny v suterénu objektu. Místní knihovna je součástí chodby 2. podlaží. Objekt je bezbariérový.

Půdorysy Komunitní centrum IV 2021

Komunitní centrum IV 2021


Jaké aktivity se zde plánují?

Aktivity pro děti, mládež, rodiny s dětmi, maminky na mateřské, seniory. Zkrátka pro každého z nás.

Aktivit je tolik, že se ani nevejdou na rozvrh. Důležité je, aby dům žil a univerzálně vyhověl měnícím se potřebám.

Můžeme se těšit na:

 • Koncerty – komorní hudba, country, představení dětí z hudebních kroužků
 • Přednášky – cestopisné, zdravotní, historické atd.
 • ZUŠ (kroužky – hudební, výtvarné, taneční atd.)
 • Divadlo ochotnické i pro děti
 • Promítání filmů – filmový klub pro děti i dospělé
 • Setkání s herci a režiséry
 • Výstavy – místních i přespolních – umělecké i zahrádkářské
 • Cvičení – jóga, pilates, aerobik, rodiče s dětmi, senioři
 • Obecní slavnosti – dětský karneval, den dětí
 • Jarní a podzimní burzy (např. dětského oblečení či sportovních potřeb)
 • Charitativní akce – prodeje vlastnoručně vyrobených výrobků
 • Pronájem prostor (např. pro dětskou party, semináře a školení)
 • Doučování
 • Knihovna, čtenářský klub
 • Modelářský kroužek
 • Jazykové kurzy
 • Senior club
 • Mimi klub
 • Šachy
 • Přírodovědný kroužek / skaut / turistický oddíl
 • Kurzy první pomoci
 • Veterinární poradna (očkování)
 • Zahrádkářský klub
 • Volby v důstojném prostoru
Možná podoba rozvrhu

Má objekt KC svoje vlastní parkovací stání pro návštěvníky?

AAno, má 8 stání.

V rámci revitalizace prostoru centra je navrženo umístění 8 parkovacích stání, které budou vyhrazeny návštěvníkům komunitního centra. Což odpovídá požadavku Pražských stavebních předpisů.

Situace Komunitní centrum IV 2021

Kolik to bude stát a z jakých peněz to půjde?

Celkové náklady v současných cenách nepřesahují 30 mil. Kč. V tuto chvíli je zajištěna třetina nákladů (10mil. Kč) skrze dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, která může být využita jen a pouze na tento účel. Dofinancování lze předpokládat z dotačních programů a rozpočtu hl. m. Prahy.

Náklady dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2021 se pohybují kolem 19 mil. Kč bez DPH na vlastní stavbu KC. Při zahrnutí demolice původního objektu, přeložek a přípojek inženýrských sítí, interiérového vybavení objektu, vedlejších rozpočtových nákladů a DPH se kompletní cena dostává na cca 29 mil. Kč.

Velikost navrženého komunitního centra je adekvátní svému účelu. Pro představu, velikost obestavěného prostoru stavby 1948 m3 odpovídá velikosti 2 průměrných rodinných domů.


Proč se neřeší komunitní centrum rekonstrukcí „hasičárny“?

Důvody jsou dva. Špatný stavební stav objektu a jeho nedostatečná kapacita.

Současný objekt „hasičárny“ vznikl částečnou přestavbou původního hasičského skladiště z roku 1904 a přístavbou, později byl vícekrát upravován. Převážná část obvodových stěn je tloušťky 300 mm bez zateplení, objekt nemá zastropení, ale pouze dřevěnou střechu s omítaným podhledem. Zdi jsou značně zavlhlé, hydroizolace buď chybí nebo je poškozena. Stavební podstata objektu je dožilá technicky i morálně a vynakládání prostředků do jeho úprav není rentabilní. Dnešní hodnota objektu je natolik malá, že soubor sanačních opatření by byl dražší, než objekt odstranit a do stejného objemu ho vystavět nově.

Zároveň rozsah celkový rozsah 77 m2 užitných ploch neposkytuje možnosti pro rozvinutí adekvátního programu komunitního centra a v podstatě z hlediska potřeb Točné nic neřeší. Nevyužíval by se zkrátka stejně, jako se nedá prakticky využít dnes. Umožnil by umístění prostoru sálu, který by měl v přednáškovém uspořádání kapacitu max. 40 osob, což je nedostatečné. Shrnuto a podtrženo: objekt je ve špatném stavebním stavu a je neekonomické ho jakkoliv přestavovat. Rekonstrukce v současném objemu nedává smysl z pohledu jeho využití.

Stávající stav – hasičárna


Proč je aktuální řešení už čtvrtou variantou komunitního centra?

Protože se projekt v čase vyvíjel a musel reagovat na aktuální situaci.

Návrh objektu KC je od počátku součástí celkové obnovy návsi.

V prvním řešení revitalizace šlo o 3 podlažní objekt s pultovou střechou. Ten se ukázal jako neakceptovatelný majitelem sousedních pozemků.

Ve snaze vyhovět bylo navrženo nové řešení pouze přízemního objektu, jehož předpokladem bylo odkoupení pruhu 135 m2 pozemku ze soukromého vlastnictví. Po dlouhých jednáních vyhodnotila MČ Praha 12 odkup jako nemožný.

Následovala varianta kombinace přízemního objektu na hranici pozemku a dvoupodlažního objektu s odstupem od společných hranic, přetažením horní stavby v podobě loubí nad náves a suterénem pod celým půdorysem stavby. Přestože byl návrh v souladu s Pražskými stavebními předpisy, byl vyhodnocen jako rizikový.

Poslední varianta využívá pozemku stávající hasičárny, ale má odstup od hranice pozemku. Půdorysem se pak dále vysouvá do prostoru návsi, kde se zapojuje do veřejného prostoru.

Komunitní centrum IV – 2021 – viz výše


Kdo bude Komunitní centrum provozovat?

MČ Praha 12 v současné době nezamýšlí KC provozovat. Jako majitel objektu rozhodne o jeho budoucím provozovateli.

Je otázkou, jak majitel ve věci provozování centra rozhodne. Občanské sdružení Točná je připraveno KC provozovat a zajistit náplň programu centra.


Proč je objekt vystrčen do návsi a proč vypadá zrovna takto?

Z kapacitních důvodů a kvůli nutnému odstupu od sousedních pozemků

O detailní odpověď jsme požádali architekty:

„Aktuální varianta architektonického řešení komunitního centra do značné míry vychází z omezení daných místem. Musí vycházet pouze z vlastních pozemků. Kromě využití pozemku objektu bývalé hasičárny vzniká nová možnost rozvinutí hmoty domu do prostoru návsi. Díky tomu, že točna konečné autobusů se přesouvá mimo zastavěnou hranici obce, může být na návsi rozvinuto kvalitní veřejné prostranství včetně nového objektu. Hledali jsme proto podobu architektury, která je moderní, soudobá a silná, avšak svým měřítkem souzní s malou obcí a historickou podstatou návsi. Byť jde o malý objekt, bude dominantou návsi a může se stát hrdým kulturním stánkem místních. Design objektu byl navržen tak, aby vyzařoval sílu svého poslání (kulturní z hlediska obce i urbanistickou z hlediska návsi).“


Proč nebyla pro objekt komunitního centra vypsána architektonická soutěž?

Protože od samotného počátku se OS Točná dobrovolnicky angažovala v záměru úprav centra Točné (návrhy studentů ČVUT), probudila zájem veřejnosti a získala si důvěru všech politických vedení MČ Praha 12 v průběhu následujících let. Spolupráce ze strany OS Točná byla dotována bezplatnou prací točenských architektů, městskou částí hodnocena jako kvalitní, vítána a schválena pro realizaci. Tímto postupem byly MČ Praha 12 ušetřeny nemalé částky.

Viz také: Návrhy studentů ČVUT

Rozhodnutí Rady MČ Praha 12 ve věci KC jsou zde: