Archiv pro rubriku: Spolupráce s MČ P12

2. OTEVŘENÉ DISKUZNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ

Točná, 3. 6. 2018

Vážení a milí sousedé,

OS Točná z.s. ve spolupráci s Petičním výborem pro vybudování kanalizace na Točné si Vás dovolují pozvat na 2. otevřené diskuzní setkání občanů Točné, které se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 18.00 hod. na dvoře Hospody na Točné (Branišovská 6).

 

Smyslem setkání je informovat o vývoji v zásadních oblastech rozvoje naší obce od podzimního setkání, které proběhlo před půl rokem – v listopadu 2017. Toto listopadové setkání tehdy vyústilo v celou řadu konkrétních vyjádření. Budeme mít tedy možnost se seznámit s tím, jak jsou tato vyjádření naplňována. Zcela jistě budou tematizovány otázky:

 

 1. kanalizace,
 2. plynofikace,
 3. výstavby obecního domu, resp. kulturně-komunitního centra v rámci revitalizace návsi,
 4. Antonínské pouti.

 

Jelikož zodpovědnost za rozvoj naší obce spočívá především na našich volených zastupitelích, požádali jsme Radu MČ o účast na této akci. Jsme rádi, že radní Prahy 12 s termínem počítají a přislíbili na akci svoji účast. Budou nás tedy přímo na Točné informovat o tom, co se v posledním půlroce v jednotlivých oblastech odehrálo a co ještě do konce volebního období zamýšlejí učinit.

 

Již dnes se těšíme na setkání a věříme, že bude pro naši obec přínosné.

 

S přáním hezkých dnů

 

 

Petr Křížek

jménem OS Točná

SUMARIZACE BODŮ Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL TOČNÉ

SUMARIZACE BODŮ Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL TOČNÉ

ZA ÚČASTI ČLENů RADY MČ PRAHA 12

KONANÉ DNE 14.11.2017

JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU:

 1. KANALIZACE

Účastníkům setkání byla představena prezentace, shrnující jednotlivá fakta ohledně vývoje i aktuálního stavu jednání o odkanalizování a vybudování  ČOV na Točné.

Kromě zastupitelů MČ Prahy 12 se k situaci vyjádřila i radní MHMP p. Plamínková. Zásadní informace, která zazněly z jejích úst, jsou shrnuty v následujících bodech.

 • MHMP podporuje projekt kanalizace na Točné, včetně dočasné ČOV.
 • Pro rok 2018 je plánováno čerpání rozpočtu MHMP ve výši 8 milionů, především na dokončení projektové dokumentace.
 • Bude zadáno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, a to bezprostředně po vydání územního rozhodnutí.
 • Vydání ÚR v současné době závisí již jen na podpoře MČ Prahy 12.
 • Bezprostředně po vydání stavebního povolení lze zahájit realizaci.
 • Doba realizace bude samozřejmě také závislá na zákonných lhůtách Stavebního řádu, Správního řádu a Zákona o veřejných zakázkách.

Za vedení MČ Praha 12 vystoupil pan radní Adámek, který představil následující fakta:

 • Před 14 dny byly vytvořeny podmínky pro odkanalizování Točné pomocí dočasné ČOV.
 • Rada MČ Praha 12 podporuje řešení odkanalizování Točné pomocí dočasné ČOV
 • Vydání územního rozhodnutí by mělo být reálné již v průběhu následujících týdnů, max. měsíců.
 1. PLYNOFIKACE

I v této oblasti byla veřejnost obeznámena s aktuálním vývojem věci.

K tomuto bodu se vyjádřil radní MČ Prahy 12 pan starosta Maruštík.

 • Představil možný model způsobu financování, na základě své schůzky se zástupci Pražské plynárenské, a.s.

Radní p. Adámek pak doplnil následující.

 • Za ideální považuje souběh projekčních prací, ale především realizace s realizací kanalizace na Točné.

Vzhledem k momentální absenci developerských zájmů na Točné je třeba, aby se role investora ujal MHMP. Radní proto budou v tomto směru s MHMP dále jednat.

 1. VÝSTAVBA OBECNÍHO DOMU – KULTURNĚ KOMUNITNÍHO CENTRA, V RÁMCI REVITALIZACE NÁVSI

Obecní dům – kulturně komunitní centrum

Radní MČ Praha 12 ústy pana radního Králíčka na setkání deklarovali rozhodnutí výsledně realizovat variantu přízemní novostavby podle autorského návrhu místních architektů.

 • Jde o nízkoenergetickou stavbu s využitím zemního tepla/chladu a využitím dešťových vod.
 • Stavba má variabilní sál pro cca 125 osob, zázemí centra a kancelář Městské policie.
 • Návrh počítá s demolicí stávajícího objektu a potřebou odkoupit cca 135m2 pozemku od rodiny Ptáčkových, kteří zároveň s tímto řešením souhlasí.
 • Kompletní náklady přípravy a realizace této akce se vejdou do 15 mil. Kč.
 • Návrh bude dále bez prodlení projekčně řešen tak, aby mohl být v ideálním případě realizován ještě ve stavební sezóně 2018.

Revitalizace návsi

Na základě schváleného návrhu z ledna 2016 byla představena možná změna původního dopravního řešení v prostoru náměstí Antonína Pecáka.

 • Křižovatka tvaru „T“ byla změněna na křižovatku kruhovou. Toto řešení by umožnilo rozšířit ulici Branišovskou v příjezdu od Dolních Břežan a navíc v ulicích Branišovské a Hrazanské realizovat chodníky.
 • Rozšíření veřejných ploch je navrženo na úkor pozemků manželů Junkových, kteří s tímto řešením souhlasí.
 • Revitalizaci návsi, stejně jako provedení finálních povrchů ulic v obci, by bylo vhodné směřovat realizačně na období realizace kanalizace obce (předpoklad 2019), kdy s výhodou úspory mohou být upraveny do nového a kvalitativně již výsledného provedení.

Rada MČ Praha 12 projevila zájem nové řešení rozvinout a zhotovit návrh inovovaného dopravního řešení v rozšířeném území (v něm zároveň nově zohlednit konečnou zastávku dvou autobusových linek) a na základě něho vést jednání s Junkovými ohledně odkoupení potřebné výměry pozemku.

 1. ANTONÍNSKÁ POUŤ

V tomto bloku byla představena historie Antonínské pouti, jakožto akce konané od roku 2010 za finanční podpory MČ Prahy 12. Její financování bylo zajištováno z grantů určených pro oblast kultury.

Občané byli podrobně seznámeni s důvody, které vedly k tomu, že byla v roce 2017 Antonínská pouť Občanským sdružením Točná, z.s. zrušena.

Závěrem byla vedením obce pro příští rok přislíbena podpora pro konání akce v obvyklém rozsahu. Navíc MČ Praha 12 nabídla i zajištění zastřešeného pódia, pivních setů a stanů.

Ze strany OS Točná, z.s. byl také projeven zájem o zařazení Antonínské pouti do rozpočtu MČ Praha 12. To však nebylo radními potvrzeno.

 1. DOPRAVNÍ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ

Ohlédnutí do historie připomnělo počátky dopravní obslužnosti Točné zajišťované linkou 173 do Modřan, snahu točenských o přímé spojení na metro i podporu této snahy ze strany radnice vedoucí k zavedení linky 113 do stanice Kačerov.

Byly shrnuty změny související se zrušením linky 173 a jejím nahrazením posílenou regionální linkou 341. Zmíněny byly odlišnosti v odbavení cestujících regionální linkou, zejména komplikace v podobě neplatnosti SMS jízdenky, nutnosti prokazovat se před každou jízdou jízdním dokladem a nemožnosti bezplatné přepravy osoby doprovázející dítě do 3 let.

Závěrem zazněla informace o petici za obnovu linky 173 podepsané točenskými občany a o posledních změnách v podobě zavedení nočního spoje na Točnou a zřízení nové zastávky Cholupický hřbitov.

Radní pro oblast dopravy paní Vedralová následně informovala o snaze Dopravního podniku sjednotit platnost SMS jízdenek i pro regionální spoje na území hlavního města Prahy.

Po vysvětlení radní Vedralovou, že obnovení linky 173 by znamenalo zrušení přímého spojení na metro, vyjádřili přítomní občané jednoznačnou podporu zachování linky 113 na Kačerov.

 1. OSTATNÍ

Ze strany občanů byl vznesen požadavek na vybudování chodníku v ulici Branišovská, a to nejen ve směru na Dolní Břežany, jak již bylo diskutováno v souvislosti s revitalizací centra obce, ale i ve směru ke Komořanům (v úseku mezi ulicí Na Stráňkách a ulicí K Závorám).

Radní závěrem vyjádřili souhlas s uskutečněním dalšího diskuzního setkání s obyvateli Točné, které by se uskutečnilo ca. za půl roku, tedy v květnu 2018.

Podepsán a za správnost odpovídá:

Petr Křížek, předseda OS Točná, z.s.

 

Návrh harmonogramu postupu prací:

zde

ANTONÍNSKÁ POUŤ ZRUŠENA – DÍL. 1 – DOPIS OBČANŮM

Praha – Točná, 4. 6. 2017

Antonínská pouť 2017 zrušena!!!

 

Milí točenští sousedé,

s lítostí Vám tímto oznamujeme, že letošní Antonínskou pouť jsem nuceni zrušit. Proč? Protože na uspořádání letošní Antonínské pouti jsem od současného vedení MČ Praha 12 nedostali ani korunu.

OS Točná, z.s. pořádá tuto pouť za enormního dobrovolnického nasazení pravidelně od roku 2010. Letos se měl konat její 8. ročník. Veškerá dosavadní vedení radnice Antonínskou pouť finančně podporovala částkami ve výši 30.000 – 42.000 Kč. Současné vedení radnice ochotu k podpoře umožňující konání pouti nenalezlo. Jak k tomu došlo?

Termín pro podávání žádostí pro grantovou podporu kulturních akcí v roce 2017 byl po mnoha letech přesunut z počátku ledna na konec listopadu. Byť jsme o této změně byli předem informováni, termín jsme promeškali, což je bez diskuze naše chyba. Nicméně počátkem května (3. 5.) jsme se osobně obrátili na radního Mgr. Jurku, do jehož kompetence oblast kultury patří, s žádostí o mimořádnou podporu letošní Antonínské pouti. A výsledek naší žádosti?

V pondělí 29. 5. se na nás písemně obrátila vedoucí oddělení kultury a sportu MČ Praha 12 Mgr. Knotková s tím, že v radě by měla být projednána naše žádost, a že vzhledem ke sníženému rozpočtu kapituly pro sport a volný čas je v tisku navrženo 15.000 Kč. Požádala nás o naše stanovisko. V naší odpovědi (viz. druhá strana listu) jsme mimo jiné uvedli, že s částkou 15.000 Kč nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti 2017 zajistit, a že minimální částka, kdy lze Antonínskou pouť ve velmi okleštěné podobě realizovat, činí 30.000 Kč.

O projednání naší žádosti nás dosud (4. 6.) nikdo oficiálně neinformoval. Proto jsme se vydali na středeční (31. 5.) jednání Zastupitelstva MČ Praha 12, kde jsme byli starostou Maruštíkem informováni, že podpora Antonínské pouti nebyla na jednání rady vůbec ani zařazena, poněvadž jsme navrhovanou částku 15.000 Kč odmítli. Toto tvrzení, které uvádí i červnové noviny Prahy 12, však není pravdivě, jak vyplývá i z přiložené korespondence. Pouze jsme konstatovali, že s touto částkou nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti zajistit.

Tedy Antonínská pouť se v letošním roce neuskuteční. Jak to bude v budoucnu, uvidíme. Bohatý program, který byl připraven (mažoretky, divadlo pro děti, nafukovací skluzavka, kolotoč, střelnice, živá hudba, taneční a pěvecká vystoupení, jízdy na koni, ukázky boxerského umění a sportu se psy (agility)) jsme byli nuceni odvolat a zrušit.

Jsme rozhořčeni tím, jakým způsobem současné vedení městské části přistupuje k naší obci. Příběh s Antonínskou poutí 2017 je přitom jen malou epizodou. Vedení městské části samo o sobě žádnou aktivitu na poli kulturního života v Točné za celý rok nevyvine, a pokud ji občané vyvinou sami, neumožní její uskutečnění. Projekt Revitalizace točenské návsi a výstavby obecního domu je již půl roku u ledu, byť podmínky pro jeho realizaci jsou více než výhodné. A o „úsilí“ o vybudování kanalizace na Točné, by bylo možné sepsat již tlustý román.

Rádi bychom Vás závěrem informovali o tom, že současný stav nás nenechává lhostejný. Bylo-li točenské letiště před několika lety prodáno za 160 miliónu korun, domníváme se, že aspoň část z těchto peněz by měla být zpětně do Točné investována. A o to se chceme zasazovat!

O dalších našich krocích Vás budeme brzo informovat.

S přáním hezkých červnových dnů

Petr Křížek, předseda OS Točná

 

Vyjádření k žádosti o finanční příspěvek na Antonínskou pouť na Točné

Knotková Jana (Praha 12) (knotkova.jana@praha12.cz)

 

Vážený pane doktore,

dnes by měla být v radě MČ Praha projednána Vaše žádost o finanční příspěvek na Antonínskou pouť na Točné. Vzhledem ke sníženému rozpočtu kapitoly pro sport a volný čas je v tisku navrženo 15.000 Kč.

Mgr. Jurka, radní MČ Praha 12 pro danou oblast,  se Vám bohužel nemůže dovolat, proto mi prosím obratem napište Vaše stanovisko, zda má být Vaše žádost s uvedenou výší dotace předložena ke schválení.

Děkuji za rychlou odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jana Knotková
vedoucí oddělení kultury a sportu

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ
Písková 830/25, 143 00 Praha 412
tel: +420 241 710 441, mob: +420 702 032 343
knotkova.jana@praha12.cz,  www.PRAHA12.cz

 

 

Vážená paní Mgr. Knotková,

 

děkuji Vám za Váš právě uskutečněný telefonát i za Váš e-mail.

K Vašemu dotazu uvádím, že:

 

a) žádost o finanční příspěvek jsem podával dne 8. 5. a originál žádosti má pan Mgr. Jurka stejně jako všichni ostatní radní k dispozici (viz. příloha),

b) nikterak mi nepřísluší komentovat cokoliv, co v tisku pro radu pan Mgr. Jurka navrhuje,

c) panu Mgr. Jurkovi jsem v našem telefonickém rozhovoru v minulém týdnu sdělil, že s příspěvkem 15.000 Kč pro Antonínskou pouť nejsme schopni uskutečnění Antonínské pouti 2017 zajistit. Minimální částka, kdy lze Antonínskou pouť – a to ve velmi okleštěné podobě realizovat – je 30.000 Kč.

d) nikterak mi nepřísluší podávat jakékoliv stanovisko k procesů probíhajícím uvnitř úřadu MČ Praha 12.

 

Závěrem si dovoluji konstatovat, že celá záležitost a způsob jejího projednávání se mi jeví jako zcela nedůstojné.

S napětím budeme očekávat rozhodnutí dnešní rady a obratem s ním seznámíme obyvatelstvo Točné.

 

S pozdravem

 

Petr Křížek

 

POSTERY STUDIE

Pro občany, které zaujala zpracováváná studie revitalizace našeho Točenského náměstí Antonína Pecáka a má zájem návrh zkoumat i po ukončení výstavy, přinášíme náhledy na vystavované panely.

Pozn. Některé panely obsahují hodně vektorů (zejména 2. a 3.) a zobrazování náhledů je pomalé. Chcete-li si prohlédnout panel v plném detailu, musíte mít trpělivost.

1 NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

2 SKLADBA DLAŽBY

3 USPOŘÁDÁNÍ ZELENĚ

4 DOPRAVA VARIANTY

5 DOPRAVA NÁVRH

6 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

7 VIZUALIZACE

8 OBECNÍ DŮM

9 KAPLE