Revitalizace centra obce Točná

, ,

Točenská náves projde v blízké době proměnou. Z prostoru plně vyhrazeného automobilové dopravě se stane místo pro život. Každá změna s sebou přirozeně nese obavy, otázky a srovnávání současného stavu s novým. Zde najdete odpovědi na nejčastější z nich.


Proč revitalizace a ne pouze oprava „kruháku“?

Takhle to přeci nemůže zůstat! Šli jste někdy do sekáče, autoservisu nebo na cyklostezku a uskakovali před projíždějícím autem? Zkoušeli jste někdy u nás na Točné nastoupit do autobusu s kočárkem nebo berlemi? Jak se vám najíždí do Branišovské směrem na Břežany?

Stávající křižovatka vznikla historickou daností místa, tedy ústím 4 ulic, jejichž osy se nestýkají v jednom bodě a vytváří atypický ovál. Ačkoli bylo do nedávna populární křižovatky přeměňovat na okružní, ne vždy jde o ideální řešení a vyhodnocení vhodnosti dopravního řešení bylo nutné nechat provést odborníky.

Atypické a problematické je začlenění otočky a odstavů autobusů, stejně jako zastávek, kdy autobusy k té jižní nemohou najet a srovnat se souběžně s nástupní hranou zastávky. To je v současných požadavcích na zastávky již naprosto nevyhovující a musí být upraveno. Více také viz otázka: Jaké jsou současné požadavky na vedení autobusové dopravy?

Mnohem zásadnějším problémem stávajícího řešení je dominance automobilové dopravy nad chodcem. Úzký chodník jen po části obvodu návsi vytváří pro chodce nebezpečné situace a pohyb chodců je značně omezený, na východní straně náměstí takřka nemožný. Revitalizace přinese komplexní změnu a vrátí návsi její historickou funkci. Tedy dát převážnou část ploch návsi chodcům, formovat prostor do podoby kultivovaného těžiště a přirozeného centra obce. Aby zde bylo znovu místo setkávání, kulturní středobod, místo s opět navrácenou zelení, odpovídajícími materiály a příjemným prostředím.


Co obnova veřejných prostranství centra Točné přináší a podle jakých principů je řešena?

Naše náměstí bude zase návsí! Ne odpudivou křižovatkou s betonovými zátarasy! Podívejte se do přilehlých obcí za hranice Prahy, jak také náves může vypadat a jak může ožít.

Revitalizace byla navrhována v souladu se zásadami Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“:

 • Kvalitní veřejné prostranství je především obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro všechny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativní, smyslově podnětné a krásné.
 • Základem tvorby veřejných prostranství je lidské měřítko a lidské smysly.
 • Veřejná prostranství by měla být nejenom přístupná, ale také atraktivní pro všechny skupiny obyvatel.
 • Kvalitní údržba a úklid jsou stěžejním předpokladem kvality veřejných prostranství.
 • Veřejná prostranství města by měla vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání. Prioritou je obytná kvalita veřejných prostranství, které by zpravidla měla být podřízena dopravní i technická infrastruktura.
 • Kvalitní veřejná prostranství by měla poskytovat prostor pro co největší škálu dobrovolných činností a iniciovat sociální kontakt mezi jedinci.
 • Identifikace s prostředím upevňuje soudržnost společnosti. Místa nijaká, anonymní vytvářejí pocit odcizení a nejsou lidmi vyhledávána.
 • Možnosti využití veřejných prostranství by měly reagovat na proměnu rytmu denní doby, týdenních cyklů a ročních období.

Kdy a kým byl návrh obnovy návsi schválen?

Radnicí Prahy 12 v roce 2016 i 2018. Bavíme se o tom spolu na Točné více než 6 let a schválily to všechny politické strany. Obnovu návsi schválili odborníci IPR Praha.

Původní návrh komplexní revitalizace z roku 2015, navržený ve spolupráci místních architektů žijících na Točné, byl v únoru r. 2016 odsouhlasen k realizaci Radou Městské části Praha 12 (R-052-012-16). Na základě vzniklé možnosti vykoupit pozemky pro rozšíření komunikací přiléhajících k návsi a přidání chodníků, byl plošně rozšířený návrh původními autory upraven v roce 2018 a opětovně schválen v září 2018 Radou MČ Praha 12 (R-185-020-18). Nyní probíhá další fáze, tedy zpracování projektové dokumentace. Zadání proběhlo na základě veřejné zakázky.

Obyvatelům Točné byl návrh i jeho pozdější úpravy představeny a prodiskutovány na setkáních v letech 2015, 2017, 2019 a 2021.

K návrhu revitalizace a řešení komunitního centra je i souhlasné podpůrné koncepční stanovisko Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA), který se k akci vyjadřuje v souladu s Pravidly pro přípravu investic na veřejných prostranstvích. Toto koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství zavazuje investora v rozsahu a způsobu provedení investiční akce.

Revitalizace návsi na Točné


V jakém stavu se nyní projekt nachází?

Projektová dokumentace je před dokončením tak, aby se centrum Točné nemuselo rozkopávat dvakrát – zvlášť pro kanalizaci a zvlášť pro obnovu návsi.

V současné době probíhá vypracování projektové dokumentace firmou VYŠEHRAD atelier s.r.o. na základě nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky vypsané MČ Praha 12 v roce 2020. Řeší se veřejné prostory náměstí s ústím přiléhajících ulic a dále úpravy ulic Branišovské a Hrazanské až na konec obce. Součástí projektu je i nová autobusová točna a konečná na JV předpolí Točné.

V projektu jsou zohledňovány požadavky dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a správců sítí. Probíhá koordinace s projektantem splaškové kanalizace. Je nutné dořešit i průzkumy odhalený havarijní stav dešťové kanalizace v prostoru návsi a okolí, snaha je navrhnout pro celé území nový princip nakládání s dešťovými vodami tzv. „přírodě blízké“ (v souladu s trendy modrozelené infrastruktury).


Proč jsou v návrhu revitalizace prováděny úpravy a změny?

Situace se v čase mění. Přišel požadavek od ROPIDu na zavedení kloubových autobusů. Městu se podařilo odkoupit zásadní pozemky. Bez nich by chodníky zkrátka nebyly!

Jde o přirozený vývoj v letech. Mění se požadavky provozovatele autobusové dopravy, vyvíjejí se trendy v dopravních řešeních. Ve snaze o co nejbezpečnější řešení pro chodce i vyřešení problémových úzkých ústí ulic se MČ podařilo vykoupit důležité pozemky. Autobusová točna s odstavy autobusů a konečná se přesunou z nevhodné pozice na náměstí do pozice mimo zastavěnou část obce. Je ovšem třeba zohlednit i další požadavky, jako např. komplexně nové řešení nakládání s dešťovými vodami (po zjištění havarijního stavu původní dešťové kanalizace).


Zvýší se úpravami bezpečnost chodců?

Ano, jednoznačně. Zpomalí se auta, přibydou chodníky a přechody a celý prostor návsi se zklidní. Tak, jak to funguje všude kolem, kde už podobná dopravní řešení uskutečnili.

Bezpečnost chodců v celém centru obce se revitalizací zlepší zásadním způsobem. Oproti dnešnímu stavu jedné velké křižovatky jsou maximalizovány plochy pro chodce i plochy pobytové. V ulicích přiléhajících k náměstí jsou nově navrženy chodníky, oproti dnešnímu jednomu provizornímu přechodu pro chodce jsou v prostoru návsi navrženy bezpečné přechody v ústí každé ze čtyř ulic. Přechody budou nasvíceny a chráněny speciálními dopravními opatřeními.

Revitalizace náměstí je navržena v souladu s „Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“ a má souhlasné stanovisko Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA), což je důležité pro získání prostředků na realizaci.

Automobilová doprava je, v souladu se zásadami úprav veřejných prostranství, zklidňována a dopravní plochy jsou redukovány na nezbytné funkční minimum. Řešení již dříve připomínkovala a schvaluje Policie ČR, odbor dopravy, TSK, DP a ROPID.


Kdy budou úpravy realizovány?

Současně s budováním kanalizace.

Nejvhodnější a finančně úsporné je revitalizaci provést současně s realizací splaškové kanalizace v obci. Tedy po nutném provedení výkopů pro kanalizaci budou povrchy rovnou finálně upravovány do nového stavu dle projektu revitalizace.

Více info o vývoji: Postup výstavby splaškové kanalizace na území Prahy 12


Kdo to všechno zaplatí?

Magistrát hl. města Prahy, vždyť jsme součástí hlavního města!

Magistrát hl. města Prahy schválil účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč na výstavbu komunitního centra v Praze – Točné. Z těchto prostředků je financovaná rovněž příprava revitalizace centra Točné. I další financování projektu je v rukou Magistrátu hlavního města Prahy. Revitalizace kultivuje veřejné prostranství před plánovaným „Komunitním centrem“.

U obnovy prostranství je postupováno v souladu s „Návrhem strategie rozvoje veřejných prostranství“ a návrh je také zhotoven podle „Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“. Má také souhlasné stanovisko Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) a nic nebrání tomu, aby realizaci financovalo hl. město Praha.


Proč se vykupovaly pozemky na návsi a v poli za „sekáčem“ směrem na Břežany?

Protože nám chybí chodníky na návsi a směrem na Břežany a Cholupice. A protože náměstí přeci není parkovištěm autobusů. Obratiště autobusů vznikne za vesnicí.

Bez vykoupení pozemků by se dala realizovat pouze revitalizace vlastní návsi. Pro rozšíření kritického ústí ulic Hrazanské a zejména Branišovské směrem na Dolní Břežany, dále pro možnost umístění chodníků do těchto ulic a pro autobusovou točnu v poli směrem na Břežany bylo třeba získat pozemky od soukromých vlastníků. Tvar pásu pozemků nutných k odkupu byl odvozen přímo z dopravního řešení a z potřeby zohlednění rozhledových poměrů křižovatek a přechodů.

Celková situace

Proč projekt mění dnešní okružní křižovatku?

Protože okružní křižovatka zde neumožňuje bezpečný pohyb chodců. Pro chodce a auta v ní není dostatek místa! Nové celkové řešení dopravy auta v návsi zpomalí a chodci získají více prostoru pro bezpečný pohyb. Toto řešení není shodné s původním řešením před změnou na kruhák!

Varianta nového řešení okružní křižovatky byla v průběhu návrhu prověřována dopravním specialistou. Osy na náves směřujících ulic nejsou ve vyhovující geometrii a není zde dostatečný prostor nevhodný stav vyrovnat. Okružní křižovatka by vycházela tak malá, že nevychází posouzení obalovými křivkami větších vozidel. Vzhledem k tomu, že v křižovatce nemohou být ani zastávky, jak je tomu dnes, byly v návrhu prověřovány další varianty.

Jako jediná možná se ukázala křižovatka tvaru T s meandrem, která s dostatečnou rezervou vyhovuje dopravnímu posouzení.

Nárůst automobilové dopravy obecně je v posledních letech extrémní a nezbývá nic jiného, než tuto dopravu uvnitř obcí zklidňovat.

Pro příjezd do centra z periferie Prahy budou v naší oblasti v budoucnu fungovat dvě radiály z Pražského okruhu – sjezd na Dolní Břežany s novým obchvatem Písnice a dále tzv. Nová Komořanská. Není proto logické vytvářet „hladký a neomezený“ průjezd přes Točnou, protože toto by do naší obce přineslo jen další nárůst vnější dopravy.


Řeší projekt odborníci

Samozřejmě. Jinak by to ani nebylo možné. Zpracování zakázky je zajištěno projekčním týmem a odborníky s nejvyšší možnou kvalifikací.

Projekt zadaný v rámci veřejné zakázky byl vysoutěžen a je nyní zpracováván projekčním týmem:

Vedení projektu, koordinace, urbanismus, architektura: VYŠEHRAD atelier s.r.o.

Hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Smolík – autorizovaný architekt ČKA se všeobecnou působností (tedy oprávněný mj. zpracovávat územní studie a územní plány měst), odborný asistent na Fakultě stavební ČVUT Praha, člen komise Rady MČ Praha 12 pro Komořany – Cholupice – Točnou, místní občan

Dopravní specialista: Ing. Štěpán Mazánek  –  autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby

Vodohospodář: Ing. Tomáš Hocke – autorizovaný inženýr ČKAIT pro vodní hospodářství a krajinné inženýrství

Elektro, veřejné osvětlení: Petr Kohoutek – autorizovaný inženýr ČKAIT pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

Sadové úpravy: Ing. Barbora Eismanová Nosková, DiS. – autorizovaná architektka ČKA pro krajinářskou architekturu


Jaké jsou současné požadavky na vedení autobusové dopravy na Točné?

Kloubové autobusy, zastávky délky 19 m s přímou nástupní hranou. Všechny zastávky v Praze musí tyto normy splňovat!

Dle vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) musí být v návrhu splněny tyto hlavní požadavky:

 • Navržené řešení musí být dimenzováno pro bezpečný a plynulý provoz kloubových autobusů s dostatečnou prostorovou rezervou
 • Na zpomalovací prahy je třeba najíždět s autobusy vždy kolmo.
 • Jízdní pruhy musí mít dostatečnou šířku i rozšíření v oblouku pro bezpečný průjezd a vzájemné míjení BUS.
 • Navržené průjezdy je třeba ověřit vlečnými křivkami, mezi nimi je třeba zajistit odstup 0,8 m. Od obrubníků je třeba zajistit odstup 0,25 m.
 • Všechny zastávky musí mít přímou nástupní hranu délky min. 19 m a musí umožňovat najetí a srovnání se autobusu souběžně s nástupní hranou. Výšku nástupní hrany požadujeme max. 16 cm.
 • V nástupištích zastávek nesmí být žádná pevná překážka (např. sloup veřejného osvětlení, dopravní značka, bočnice přístřešku)
 • V zastávkách je nutno řešit signální a kontrastní pás.
 • Pokud již není nutné využít prostor náměstí pro otáčení autobusů (nové obratiště nepochybně zlepší odstavy a manipulace autobusů v oblasti Točné), je významně vhodnější najít novou polohu zastávek v jízdním pruhu, ideálně na odjezdové hraně z náměstí. Omezí se tím náročné manévry autobusů v prostoru náměstí a uvolní se veřejný prostor.

Viz také dokument stanovisko ROPID a stanovisko Dopravního podniku.


Proč jsou autobusové zastávky posunuty z návsi do Branišovské?

Protože všechny nově budované a rekonstruované zastávky na území hl. města Prahy musí nutně splňovat podmínku délky zastávky 19 m a přímé nástupní hrany. Zároveň musí umožňovat najetí a srovnání se autobusu souběžně s nástupní hranou. A toho jinde než v rovném úseku ústí Branišovské docílit nelze.

„Je významně vhodnější najít novou polohu zastávek v jízdním pruhu, ideálně na odjezdové hraně náměstí. Omezí se tím náročné manévry autobusů v prostoru náměstí a uvolní se veřejný prostor.“ 

Stanovisko ROPID

Přesun zastávek jednoznačně vyplynul z požadavků Dopravního podniku hl. m. Prahy a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID). Týká se zejména reálné prostorové nemožnosti umístit do náměstí požadované zastávky délky 19 m s garancí možnosti srovnání autobusu souběžně s nástupní hranou. Samozřejmě při současném uplatnění dalších dopravních zásad, např. minimální vzdálenosti zastávky a přechodu pro chodce.

Dopravním specialistou byly prověřovány všechny možné varianty, z nichž funkčně vychází jako jediná možná varianta umístění zastávek do rovného úseku Branišovské.

Přesun zastávek, kromě zásadního zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti celého náměstí i přilehlých ulic, přinese obrovské pozitivum v uvolnění veřejného prostoru návsi, kde tak může být rozvinuta kvalita a atraktivnost tohoto prostranství.

Autobus se nevytočí k přiléhajícímu nástupišti


Proč vzniknou další zastávky na okraji Točné?

Aby se zkrátila cesta na autobus pro obyvatele jižní části Točné.

Zastávky v centru nejsou optimální z hlediska docházkové vzdálenosti a ze vzdálenějších míst Točné jsou na hraničních hodnotách. Při záměru umístění autobusové točny s odstavy a konečné linek na JV okraji Točné je vhodné do tohoto místa přidat i dvojici nových zastávek. Ty budou fungovat jako nástupní a výstupní zastávky linek na Točné končících i jako průběžné zastávky pro linky pokračující na Břežany. Nové zastávky obslouží část jižní poloviny Točné a také kapacitu nově realizované zástavby rodinných domů.


Proč je točna autobusů přesunuta na JV okraj Točné?

Protože náves není parkoviště autobusů!

Komplexní revitalizace napravuje dnešní nevhodný stav, kdy linky autobusové dopravy využívají pro otočku prakticky celý prostor točenské návsi a navíc jsou zde umístěny odstavy konečné autobusů. Vyloučení otáčení autobusů v prostoru návsi má mj. velký přínos v uvolnění veřejného prostoru návsi, kde tak může být nově rozvinuta kvalita a pobytová atraktivnost tohoto prostranství.


Jsou při revitalizaci centra navrhovány parkovací stání pro automobily?

AANO, s parkováním se počítá.

V řešeném prostoru je navrženo umístění 8 parkovacích stání.


Co když na Točné nechci nic měnit?

Cítit obavy z přicházejících změn je přirozené.

Nasloucháme také sousedům, kteří si přejí zachovat Točnou v podobě, jakou si pamatují ze svého dětství. Kteří považují všechny změny za nežádoucí. 

Všichni si ceníme vesnického rázu Točné jako unikátního místa k bydlení na okraji velkoměsta. Zároveň ale víme, že vývoj je přirozený proces, který nelze zastavit. Proto se Točná už dnes proměňuje, rozšiřuje a v blízké budoucnosti budou další změny následovat. Neexistuje možnost tento vývoj zastavit, ale můžeme se na něj připravit. Nečekat na okamžik, kdy budou pole kolem Točné zastavěna a její vesnický ráz nadobro  zmizí. Už dnes můžeme pracovat na tom, aby i rozšířená Točná měla svoje centrum, kde se budeme moci scházet, poznávat, inspirovat.  Není ničím novým, že takové centrum je pro fungující lidské sídlo životní nutností.


Nahoru