Sumarizace bodů z diskusního setkání občanů 11/2017

SUMARIZACE BODŮ Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ OBYVATEL TOČNÉ

ZA ÚČASTI ČLENů RADY MČ PRAHA 12

KONANÉ DNE 14.11.2017

JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU:

 1. KANALIZACE

Účastníkům setkání byla představena prezentace, shrnující jednotlivá fakta ohledně vývoje i aktuálního stavu jednání o odkanalizování a vybudování  ČOV na Točné.

Kromě zastupitelů MČ Prahy 12 se k situaci vyjádřila i radní MHMP p. Plamínková. Zásadní informace, která zazněly z jejích úst, jsou shrnuty v následujících bodech.

 • MHMP podporuje projekt kanalizace na Točné, včetně dočasné ČOV.
 • Pro rok 2018 je plánováno čerpání rozpočtu MHMP ve výši 8 milionů, především na dokončení projektové dokumentace.
 • Bude zadáno zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, a to bezprostředně po vydání územního rozhodnutí.
 • Vydání ÚR v současné době závisí již jen na podpoře MČ Prahy 12.
 • Bezprostředně po vydání stavebního povolení lze zahájit realizaci.
 • Doba realizace bude samozřejmě také závislá na zákonných lhůtách Stavebního řádu, Správního řádu a Zákona o veřejných zakázkách.

Za vedení MČ Praha 12 vystoupil pan radní Adámek, který představil následující fakta:

 • Před 14 dny byly vytvořeny podmínky pro odkanalizování Točné pomocí dočasné ČOV.
 • Rada MČ Praha 12 podporuje řešení odkanalizování Točné pomocí dočasné ČOV
 • Vydání územního rozhodnutí by mělo být reálné již v průběhu následujících týdnů, max. měsíců.
 1. PLYNOFIKACE

I v této oblasti byla veřejnost obeznámena s aktuálním vývojem věci.

K tomuto bodu se vyjádřil radní MČ Prahy 12 pan starosta Maruštík.

 • Představil možný model způsobu financování, na základě své schůzky se zástupci Pražské plynárenské, a.s.

Radní p. Adámek pak doplnil následující.

 • Za ideální považuje souběh projekčních prací, ale především realizace s realizací kanalizace na Točné.

Vzhledem k momentální absenci developerských zájmů na Točné je třeba, aby se role investora ujal MHMP. Radní proto budou v tomto směru s MHMP dále jednat.

 1. VÝSTAVBA OBECNÍHO DOMU – KULTURNĚ KOMUNITNÍHO CENTRA, V RÁMCI REVITALIZACE NÁVSI

Obecní dům – kulturně komunitní centrum

Radní MČ Praha 12 ústy pana radního Králíčka na setkání deklarovali rozhodnutí výsledně realizovat variantu přízemní novostavby podle autorského návrhu místních architektů.

 • Jde o nízkoenergetickou stavbu s využitím zemního tepla/chladu a využitím dešťových vod.
 • Stavba má variabilní sál pro cca 125 osob, zázemí centra a kancelář Městské policie.
 • Návrh počítá s demolicí stávajícího objektu a potřebou odkoupit cca 135m2 pozemku od rodiny Ptáčkových, kteří zároveň s tímto řešením souhlasí.
 • Kompletní náklady přípravy a realizace této akce se vejdou do 15 mil. Kč.
 • Návrh bude dále bez prodlení projekčně řešen tak, aby mohl být v ideálním případě realizován ještě ve stavební sezóně 2018.

Revitalizace návsi

Na základě schváleného návrhu z ledna 2016 byla představena možná změna původního dopravního řešení v prostoru náměstí Antonína Pecáka.

 • Křižovatka tvaru „T“ byla změněna na křižovatku kruhovou. Toto řešení by umožnilo rozšířit ulici Branišovskou v příjezdu od Dolních Břežan a navíc v ulicích Branišovské a Hrazanské realizovat chodníky.
 • Rozšíření veřejných ploch je navrženo na úkor pozemků manželů Junkových, kteří s tímto řešením souhlasí.
 • Revitalizaci návsi, stejně jako provedení finálních povrchů ulic v obci, by bylo vhodné směřovat realizačně na období realizace kanalizace obce (předpoklad 2019), kdy s výhodou úspory mohou být upraveny do nového a kvalitativně již výsledného provedení.

Rada MČ Praha 12 projevila zájem nové řešení rozvinout a zhotovit návrh inovovaného dopravního řešení v rozšířeném území (v něm zároveň nově zohlednit konečnou zastávku dvou autobusových linek) a na základě něho vést jednání s Junkovými ohledně odkoupení potřebné výměry pozemku.

 1. ANTONÍNSKÁ POUŤ

V tomto bloku byla představena historie Antonínské pouti, jakožto akce konané od roku 2010 za finanční podpory MČ Prahy 12. Její financování bylo zajištováno z grantů určených pro oblast kultury.

Občané byli podrobně seznámeni s důvody, které vedly k tomu, že byla v roce 2017 Antonínská pouť Občanským sdružením Točná, z.s. zrušena.

Závěrem byla vedením obce pro příští rok přislíbena podpora pro konání akce v obvyklém rozsahu. Navíc MČ Praha 12 nabídla i zajištění zastřešeného pódia, pivních setů a stanů.

Ze strany OS Točná, z.s. byl také projeven zájem o zařazení Antonínské pouti do rozpočtu MČ Praha 12. To však nebylo radními potvrzeno.

 1. DOPRAVNÍ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ

Ohlédnutí do historie připomnělo počátky dopravní obslužnosti Točné zajišťované linkou 173 do Modřan, snahu točenských o přímé spojení na metro i podporu této snahy ze strany radnice vedoucí k zavedení linky 113 do stanice Kačerov.

Byly shrnuty změny související se zrušením linky 173 a jejím nahrazením posílenou regionální linkou 341. Zmíněny byly odlišnosti v odbavení cestujících regionální linkou, zejména komplikace v podobě neplatnosti SMS jízdenky, nutnosti prokazovat se před každou jízdou jízdním dokladem a nemožnosti bezplatné přepravy osoby doprovázející dítě do 3 let.

Závěrem zazněla informace o petici za obnovu linky 173 podepsané točenskými občany a o posledních změnách v podobě zavedení nočního spoje na Točnou a zřízení nové zastávky Cholupický hřbitov.

Radní pro oblast dopravy paní Vedralová následně informovala o snaze Dopravního podniku sjednotit platnost SMS jízdenek i pro regionální spoje na území hlavního města Prahy.

Po vysvětlení radní Vedralovou, že obnovení linky 173 by znamenalo zrušení přímého spojení na metro, vyjádřili přítomní občané jednoznačnou podporu zachování linky 113 na Kačerov.

 1. OSTATNÍ

Ze strany občanů byl vznesen požadavek na vybudování chodníku v ulici Branišovská, a to nejen ve směru na Dolní Břežany, jak již bylo diskutováno v souvislosti s revitalizací centra obce, ale i ve směru ke Komořanům (v úseku mezi ulicí Na Stráňkách a ulicí K Závorám).

Radní závěrem vyjádřili souhlas s uskutečněním dalšího diskuzního setkání s obyvateli Točné, které by se uskutečnilo ca. za půl roku, tedy v květnu 2018.

Podepsán a za správnost odpovídá:

Petr Křížek, předseda OS Točná, z.s.

 

Návrh harmonogramu postupu prací:

zde